Wij zijn bereikbaar tijdens de kantooruren | 03 345 28 23

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van mobile-shopkapellen.be

De hierna vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing voor online bestellingen via www.mobile-shopkapellen.be. De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
Artikel 1 – definities: 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 www.mobile-shopkapellen.be
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten van Mobile Shop Kapellen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Mobile Shop Kapellen expliciet van de hand gewezen.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mobile Shop Kapellen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Mobile Shop Kapellen door ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Mobile Shop Kapellen behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
2.Overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mobile Shop Kapellen. Elke bestelling wordt automatisch bevestigd en geaccepteerd. Mobile Shop Kapellen is gerechtigd geaccpeteerde bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mobile Shop Kapellen dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Mobile Shop Kapellen. Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.Indien er met een offerte akkoord wordt gegaan, gaat u tevens automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden, en is er een overeenkomst gesloten. Dit staat ook nadrukkelijk als opmerking bij een offerte vermeld.
3.Prijzen / Aanbiedingen / betalingen 
Alle aanbiedingen van Mobile Shop Kapellen zijn vrijblijvend en Mobile Shop Kapellen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
De prijzen zijn , tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling danwel vooruitbetaling per bank, en levering in een van de vestigingen van Mobile Shop Kapellen.
Mobile Shop Kapellen behoudt zich het recht voor tot stand gekomen overeenkomsten danwel bestellingen eenzijdig te annuleren in het geval van onjuiste danwel gewijzigde prijsinformatie, productspecificaties of levertijden. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld worden; Mobile Shop Kapellen kan in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor evt. door klant gemaakte danwel te maken kosten anders dan vergoeding van het aankoopbedrag indien dit reeds voldaan zou zijn.
Alle prijzen zijn vermeld in euros inclusief BTW  , inclusief verpakkingskosten en inclusief verzendkosten .
Betaling dient te geschieden per overschrijving .
Remboursbetaling is mogelijk (indien aangegeven) er dient dan contant te worden betaald aan de  Postbode/Koerier. LET OP: Voor remboursbestellingen die aan de deur ten onrechte worden geweigerd en/of zonder opgaaf van reden terug moeten naar Mobile Shop Kapellen, brengen wij €25,00 in rekening voor de gemaakte rembourskosten aangevuld met administratiekosten.
4.Retourzendingen / Afkoelingsperiode
Bij Mobile Shop Kapellen kunt u een artikel binnen 14 werkdagen ruilen of retourneren zonder opgaaf van redenen. Het is wel van belang dat het product compleet en ongebruikt is en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit(ongeopend verpakking). Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking. Voordat u een artikel retour zendt,dient u  het artikel voorafgaand retour gemeld te worden via de retourbutton in het account . De kosten , het risico voor het retour sturen van een artikel zijn voor rekening van de klant. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien bovenstaande punten niet in acht worden genomen kunnen wij de artikelen niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken, of u een ander artikel toesturen.
Bovenstaande afkoelingsperiode is niet zonder meer van toepassing op alle artikelen die Mobile Shop Kapellen verkoop. De uitzonderingen op de afkoelingsperiode zijn:
1. Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes en headsets.
2. Artikelen die gebruikt, beschadigd, geopend of incompleet zijn.
3. Producten die speciaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specifieke wensen van de koper en derhalve van persoonlijke aard zijn
In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Mobile Shop Kapellen zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
De koper is verplicht de kosten van het terugzenden van het bestelde artikel voor zijn of haar rekening te nemen. Omdat een retourzending altijd voor rekening en risico van de afzender is, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende gefrankeerde retour zendingen worden door Mobile Shop Kapellen geweigerd.
Mobile Shop Kapellen betaalt in beginsel binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de koper terug. Het artikel dient, zoals eerder omschreven, onbeschadigd en in onaangebroken originele verpakking(met de verzegelende sticker in ongeopend verpakking/doos) aan Mobile Shop Kapellen teruggestuurd te worden. Indien een product dat teruggezonden is, naar het oordeel van Mobile Shop Kapellen schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risico van de koper komt, stelt Mobile Shop Kapellen de koper hiervan per e-mail in kennis, waarna Mobile Shop Kapellen het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 30 dagen aan de koper terugbetaalt. Als het artikel dusdanig beschadigd is zodat het niet meer te verkopen is, dan kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken of u een ander artikel toesturen en sturen wij dit artikel dan weer retour aan de klant
5.
Levering
De door Mobile Shop Kapellen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
De kosten van het transport van de producten zijn voor rekening van de koper tenzij op de website van Mobile Shop Kapellen anders is aangegeven.
Mobile Shop Kapellen tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van Mobile Shop Kapellen treedt echter pas in, wanneer de levering door Mobile Shop Kapellen niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij Mobile Shop Kapellen heeft betaald, is nagekomen.  Normale levertijd van een bestelling is ongeveer 1-2 werkdagen na betaling .
Mobile Shop Kapellen kiest de manier van bezorgen. Mobile Shop Kapellen behoud zich het recht om bij bepaalde artikelgroepen de verzendkosten behorend bij de hiervoor meest geschikte verzendmethode te berekenen en/of aan te passen.Achteraf te veel betaalde verzendkosten worden niet vergoed.
6. Risico
Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
Mobile Shop Kapellen is gerechtigd tot het doen van deelleveringen, hiervoor kunnen extra kosten voor in rekening gebracht worden. Verzenden vanaf de vestiging van Mobile Shop Kapellen naar de klant gebeurt via BPost, en is altijd in naam en voor risico van Mobile Shop Kapellen. De kosten en het risico voor het retour sturen van een artikel naar Mobile Shop Kapellen, zijn voor rekening van de klant.Indien u als klant uw NAW gegevens fout, of onvolledig achterlaat tijdens het bestellen, dan is Mobile Shop Kapellen niet verantwoordelijk voor vertragingen en zoekraken tijdens het verzend proces. U bent als klant zelf verantwoordelijk dat u ons de juiste NAW gegevens vertrekt.
7 .Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Mobile Shop Kapellen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mobile Shop Kapellen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om producten die tijdens het verzenden zoek- of beschadigd zijn geraakt
Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Mobile Shop Kapellen
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
De aansprakelijkheid van Mobile Shop Kapellen blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Mobile Shop Kapellen de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Mobile Shop Kapellen ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
8. Elektronische communicatie en bewijs
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Mobile Shop Kapellen (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Mobile Shop Accessoires niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Mobile Shop Kapellen
De administratie van Mobile Shop Kapellen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mobile Shop Kapellen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mobile Shop Kapellen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mobile Shop Kapellen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10. Privacy 
Mobile Shop Kapellen verwerkt de persoonsgegevens van de koper en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.
Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Mobile Shop Kapellen kunnen nakomen van de overeenkomst tussen Mobile Shop Kapellen en de koper, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de koper.
De persoonsgegevens van de koper die door Mobile Shop Kapellen verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult op het bestelformulier bij het sluiten van de koopovereenkomst.
Indien de koper heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van Mobile Shop Kapellen verleent hij daarmee de uitdrukkelijke toestemming aan Mobile Shop Kapellen voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de koper.
Indien de koper geen prijs (meer) stelt op het door of namens Mobile Shop Kapellen doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de koper dit schriftelijk (per e-mail, telefoon of brief) laten weten. Mobile Shop Kapellen zet onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens van de koper stop en anonimiseert deze gegevens voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van Mobile Shop Kapellen
11. Klachten
Alle klachten die de koper heeft met betrekking tot zijn bestelling, worden door de afdeling Klantenservice van Mobile Shop Kapellen serieus in behandeling genomen.
12. Garantie 
Op de door Mobile Shop Kapellen geleverde mobiele telefoon zijn de garantiebepalingen van toepassing van het desbetreffende merk. In de meeste gevallen komt dit neer op een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar (Apple 1jaar + 1jaar software garantie).
Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onze keuze.
Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn geschiedt voor onze rekening. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen.
Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, zoals voor professionele of commerciële doeleinden, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.
Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.
14.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie